Zásady ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a všeobecné obchodné podmienky mobilnej aplikácie Pohoda


Dátum účinnosti: 25. 5. 2018

Spoločnosť GINGERS s. r. o., so sídlom: Hanulova 19, 841 02 Bratislava, IČO: 35885548, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 31689/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), ktorá je autorom aplikácie Pohoda, vlastníkom tohto autorského diela a obsahovo vytvára a prevádzkuje aplikáciu Pohoda pre smartfóny pre operačné systémy iOS a Android, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky mobilnej aplikácie Pohoda (ďalej len ako „Všeobecné obchodné podmienky“) a Zásady ochrany osobných údajov

Úvodné ustanovenia

 1. Aplikáciou Pohoda sa rozumie aplikácia s dynamickou online komunikáciou s užívateľom v smartfóne (pre operačné systémy iOS a Android). Po stiahnutí aplikácie Pohoda z App Store alebo Google Play pre smartfóny (pre operačné systémy iOS a Android) môže užívateľ využívať služby v rámci aplikácie Pohoda.
 2. Partnerom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na základe osobitnej zmluvy s prevádzkovateľom za odplatu prezentuje svoje produkty alebo služby v aplikácii Pohoda a aktívne sa na tom podieľa.
 3. Užívateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá prostredníctvom elektronickej aplikácie (aplikácia na špecifikovanom operačnom systéme v mobile – smartfóne) využíva služby, ktoré sú predmetom aplikácie Pohoda.
 4. Prevádzkovateľ je výlučným autorom aplikácie Pohoda, softvéru a v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení (ďalej len ako „autorský zákon“) je prevádzkovateľ jediným nositeľom osobnostných práv autora a majetkových práv autora a jedinou osobou oprávnenou na výkon majetkových práv autora v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona k aplikácii a softvéru.

Pravidlá používania aplikácie Pohoda

 1. Aplikáciu Pohoda môže užívateľ používať prostredníctvom aplikácie pre smartfóny, a to iba pre zariadenia s operačným systémom iOS a Android. Pre používanie aplikácie Pohoda v smartfóne sa vyžaduje zariadenie s platformou iOS 10.1 a vyššie a s platformou Android 4.4. KitKat a vyššie.
 2. Užívateľ berie na vedomie, že mobilnú aplikáciu Pohoda pre smartfóny a všetky s tým súvisiace služby prevádzkovateľa a partnerov môže užívateľ naplno využívať, až keď odsúhlasí Všeobecne obchodné podmienky.

Licenčné dojednania

 1. Užívateľ je oprávnený stiahnuť si aplikáciu Pohoda pre smartfóny do svojho užívacieho zariadenia, to znamená trvalú rozmnoženinu aplikácie do svojho užívacieho zariadenia, pričom táto rozmnoženina aplikácie je určená výlučne len pre osobné použitie užívateľa, teda nesmie byť užívateľom použitá na komerčné účely. Porušenie podmienok podľa tohto odseku užívateľom je dôvodom na okamžité zrušenie prihlásenia užívateľa v aplikácii Pohoda, s čím užívateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Nárok prevádzkovateľa na náhradu škody voči užívateľovi nie je týmto dotknutý.
 2. Užívateľ nie je oprávnený aplikáciu Pohoda pre smartfóny meniť, upravovať a dopĺňať, rozmnožovať, spracovávať, upravovať, distribuovať, vyhotovovať preklad aplikácie zo strojového kódu do zdrojového jazyka, ani voľne modifikovať, ani adaptovať aplikáciu podľa svojej potreby, a to ani prostredníctvom tretích osôb. Rovnako nie je užívateľ oprávnený vyhotoviť záložnú rozmnoženinu aplikácie Pohoda pre smartfóny, a to ani prostredníctvom tretích osôb, nakoľko takáto rozmnoženina nie je potrebná pre fungovanie a používanie aplikácie Pohoda. Užívateľ nie je oprávnený preskúmať ani testovať funkčnosť aplikácie Pohoda pre smartfóny za účelom zistenia princípov, na ktorých bola aplikácia (aplikácia pre smartfóny) Pohoda založená a vytvorená, resp. ktorýkoľvek prvok tejto aplikácie. Porušenie podmienok podľa tohto odseku užívateľom je dôvodom na okamžité zrušenie prihlásenia užívateľa v aplikácií Pohoda, s čím užívateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Nárok prevádzkovateľa na náhradu škody voči užívateľovi nie je týmto dotknutý.
 3. Užívateľ prihlásením v aplikácii Pohoda pre smartfóny nenadobúda vlastnícke právo, ani žiadne majetkové ani osobnostné práva k aplikácii Pohoda, softvéru, ani k žiadnej ich súčasti, nadobudne len právo na užívanie aplikácie Pohoda pre smartfóny za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

Súhlas užívateľa so spracovaním osobných údajov vrátane profilovania

 1. Užívateľ pri používaní aplikácie Pohoda v časti Kamaráti, ktorú môže naplno využívať len keď sa prihlási prostredníctvom svojho užívateľského účtu na Facebooku, týmto udeľuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení osobitný výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov užívateľa prevádzkovateľovi, ktorý prevádzkuje aplikáciu Pohoda a spracúva osobné údaje užívateľa v užívateľom poskytnutom rozsahu: Facebook login užívateľa, meno, priezvisko, emailová adresa, profilová fotka, polohy GPS (geografická poloha koncového zariadenia), ktoré užívateľ zdieľa s inými užívateľmi v časti Kamaráti aplikácie Pohoda, ktorým to užívateľ v časti Kamaráti aplikácie Pohoda vopred povolí. Poskytnuté údaje Prevádzkovateľ nebude poskytovať tretej strane.
 2. Užívateľ je poučený o skutočnosti, že prevádzkovateľa môže kedykoľvek požiadať o oznámenie rozsahu spracúvaných osobných údajov o osobe užívateľa a rovnako môže kedykoľvek písomným prejavom vôle adresovaným prevádzkovateľovi požiadať o vymazanie osobných údajov spracúvaných o osobe užívateľa. Rovnako je užívateľ poučený o tom, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje sú spracúvané len po dobu kedy, užívateľ využíva služby aplikácie Pohoda, alebo než užívateľ vyjadrí svoj nesúhlas, alebo požiada o ich vymazanie, najdlhšie však na obdobie 5 rokov.
 3. Užívateľ potvrdzuje, že pred prihlásením do aplikácie Pohoda a pred udelením súhlasu so získavaním a spracúvaním osobných údajov užívateľa bol zo strany prevádzkovateľa riadne, zrozumiteľne a úplne informovaný o všetkých právach užívateľa a podmienkach spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 4. Užívateľ prihlásením do aplikácie Pohoda výslovne prehlasuje a potvrdzuje, že jeho osobné údaje, ktoré dobrovoľne a slobodne poskytol prevádzkovateľovi, sú správne, pravdivé, úplné a aktuálne a v prípade, že dôjde k ich zmene, zaväzuje sa ich aktualizovať.
 5. Vaše jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti GINGERS s. r. o., poslaním e-mailu na adresu: gingers@gingers.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať.

Ochrana osobných údajov

 1. Pri prihlásení užívateľa a využívaní služieb spojených s aplikáciou Pohoda v časti Kamaráti je užívateľ (ďalej len „dotknutá osoba“) povinná poskytnúť nasledujúce osobné údaje:
  1. Facebook login užívateľa, meno, priezvisko, e-mailová adresa, profilová fotka, polohy GPS (geografická poloha koncového zariadenia),
  2. ak dotknutá osoba má menej ako 16 rokov, tak súhlas s jej prihlásením do aplikácie Pohoda poskytne jej zákonný zástupca spolu so svojimi osobnými údajmi vyplnením príslušného formulára v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 2. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba ak takýto súhlas poskytol a schválil jej zákonný zástupca. Dotknutá osoba je povinná uviesť úplné a pravdivé osobné údaje.
 3. Dotknutá osoba prihlásením do aplikácie Pohoda potvrdzuje, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami používania aplikácie Pohoda.
 4. Prevádzkovateľ získané osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje ani neposkytuje iným osobám, s výnimkou prípadov, kedy mu túto povinnosť ukladá všeobecný právny predpis alebo v osobitných prípadoch súhlas dotknutej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú.
 5. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu a účelu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú schopné narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.
 6. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom či sa o nej spracúvajú osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
  • účele spracúvania osobných údajov,
  • kategórii spracúvaných osobných údajov,
  • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktoré mu boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, - dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  • práve podať návrh na začatie konania,
  • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
  • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 7. Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás môžete požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Požiadavku na prístup k osobným údajom je možné vybavovať niektorou z nasledujúcich metód:
  1. e-mailom na adresu gingers@gingers.sk (e-mail osoby poverenej riešením problémov ochrany osobných údajov)
  2. poštou na adrese: GINGERS s. r. o., so sídlom: Hanulova 19, 841 02 Bratislava.
 8. Aby sme boli schopní odpovedať na žiadosti o prístup k osobným údajom, tak dotknutá osoba musí:
  1. podať žiadosť o prístup k osobným údajom,
  2. poskytnúť prevádzkovateľovi dostatočné informácie na overenie svojej totožnosti (aby sa zabezpečilo, že osoba, ktorá požaduje informácie, je dotknutou osobou).
 9. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
 10. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
 11. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 12. O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade s § 30 Zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
 13. Prevádzkovateľ prehlasuje, že ak spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu (napríklad pre marketingové účely), tak v prípade písomnej žiadosti o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané bez zbytočného odkladu do 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.
 14. V prípade, ak chcete podať sťažnosť na to, ako sme spracúvali vaše osobné údaje, obráťte sa našu poverenú Zodpovednú osobu (Data Protection Officer - DPO), ktorej adresa je gingers@gingers.sk alebo písomne na adresu: GINGERS s. r. o., so sídlom: Hanulova 19, 841 02 Bratislava. Zodpovedná osoba následne preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby ste túto záležitosť vyriešili. Ak stále máte pocit, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov a podať sťažnosť.

Zodpovednosť partnera, vylúčenie zodpovednosti prevádzkovateľa a ostatné dojednania

 1. Partner v aplikácii Pohoda ako poskytovateľ alebo dodávateľ programu alebo služby, t. j. plnenia v prospech užívateľa, výlučne sám a v plnom rozsahu zodpovedá užívateľovi: a) za kvalitu a rozsah tovarov a služieb,
  1. za dodanie tovarov a služieb a za dostupnosť tovarov a služieb,
  2. za plnenie práv a nárokov užívateľa z ponúk,
  3. za pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť ponúk a aktivít partnera,
  4. za plnenie všetkých práv a nárokov užívateľa, vyplývajúcich užívateľovi z platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a to v súvislosti s kúpou tovaru alebo služby a využitím ponúk a aktivít partnera.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za skutočnosti uvedené v odseku 1. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok, s čím užívateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnutie produktu, služby alebo aktivity užívateľovi partnerom, prevádzkovateľ len o ponukách, aktivitách, produktoch a službách partnera užívateľa informuje a tieto prezentuje v aplikácii Pohoda, s čím užívateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.
 3. Prevádzkovateľ upozorňuje užívateľa, že niektoré plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe ponúk a aktivít partnera, môžu byť nebezpečné, rizikové a môžu spôsobiť užívateľovi škodu na jeho zdraví alebo majetku.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škody, ktoré vzniknú užívateľom v dôsledku uvedenia nepravdivých, neaktuálnych alebo neúplných kontaktných údajov v aplikácii Pohoda zo strany užívateľa, s čím užívateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škody vzniknuté v súvislosti s využitím produktov a služieb, použitím informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených v aplikácii Pohoda.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ zverejňuje Všeobecné obchodné podmienky v aplikácii Pohoda. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať, zmeniť alebo doplniť tieto Všeobecné obchodné podmienky, pričom k takejto aktualizácii, zmene alebo doplneniu Všeobecných podmienok sa nevyžaduje predchádzajúci ani následný súhlas užívateľa. Aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie týchto Všeobecných podmienok oznámi prevádzkovateľ užívateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny Všeobecných obchodných podmienok a to zobrazením príslušnej správy v rámci aplikácie Pohoda, čím sa považuje notifikačná povinnosť prevádzkovateľa voči užívateľovi za splnenú.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek bez udania dôvodu ukončiť prevádzkovanie aplikácie Pohoda, alebo obmedziť prevádzkovanie tejto aplikácie podľa vlastného uváženia a rozhodnutia. O tejto skutočnosti bude prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu informovať užívateľov prostredníctvom aplikácie Pohoda.
 3. Zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľmi aplikácie Pohoda týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú výslovne neupravené, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Užívateľ berie výslovne na vedomie, že prevádzkovateľ nie je účastníkom zmluvných vzťahov medzi užívateľom a partnermi aplikácie Pohoda, ktorí prezentujú v tejto aplikácii Pohoda svoje ponuky, akcie, produkty a služby a že prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za splnenie povinností a záväzkov partnera aplikácie Pohoda voči užívateľovi.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25. 5. 2018.


Privacy Policy Principles Pursuant to Act No. 18/2018 Coll. On Personal Data Protection and on the Amendment and Supplements to Certain Acts (“the Act”) and Terms and Conditions of the Pohoda Mobile Application


Effective Date: May 25, 2018

GINGERS s. r. o., having its seat at Hanulova 19, 841 02 Bratislava, Corporate ID: 35885548, Slovak Republic, registered in the Commercial Register maintained by the District Court, Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 31689/B (the “Operator”), which is the author of the Pohoda application, owner of this copyrighted work and creates the content of and operates the Pohoda application for smartphones using iOS and Android operating systems, hereby issues the Terms and Conditions of the Pohoda Mobile Application (the “Terms and Conditions”) and Privacy Policy Principles.

Introductory Provisions

 1. The Pohoda application refers to an application with dynamic online communication with the user in the smartphone (for iOS and Android operating systems). After downloading the Pohoda application from App Store or Google Play for smartphones (for iOS and Android operating systems), the user can access services within the Pohoda application.
 2. A partner means a natural person – entrepreneur or legal entity – who presents their products or services in the Pohoda application and actively participates in it on the basis of a special agreement with the Operator for remuneration.
 3. A user means a natural person who, via the electronic application (application on a specified operating system in the mobile phone – smartphone), uses the services that are the subject-matter of the Pohoda application.
 4. The Operator is the sole author of the Pohoda application, software and, in accordance with Section 6 of Act No. 618/2003 Coll. On Copyright and Rights Related to Copyright in its current wording (the “Copyright Act”), the Operator is the sole holder of the author’s personal rights and the author’s property rights and the sole person authorised to execute the author’s property rights to the application and software in accordance with the relevant provisions of the Copyright Act.

Rules of Use of the Pohoda Application

 1. The user may use the Pohoda application via the smartphone application, and this only for devices with iOS and Android operating systems. A device equipped with the iOS 10.1 and higher platform and the Android 4.4. KitKat and higher platform is required in order to use the Pohoda application in the smartphone.
 2. The user notes that the Pohoda mobile application for smartphones and all related services of the Operator and his partners can only be fully accessed by the user once the user has agreed to the Terms and Conditions.

Licence Arrangements

 1. The user has the right to download the Pohoda application for smartphones into his/her device, entailing a permanent reproduction of the application into his/her device, whereby this reproduction of the application is intended solely for the user’s personal use, i.e. it must not be used by the user for commercial purposes. Any violation on the part of the user of the conditions set out in this paragraph is a reason for immediate revocation of the user’s log-in in the Pohoda application, to which the user expresses his/her express and unconditional consent. The Operator’s claim for compensation from the user shall not be affected by this.
 2. The user is not authorised to change, modify and complement, reproduce, process, alter, distribute the Pohoda application for smartphones, make a translation of the application from the computer code to the source language, nor freely modify or adapt the application to his/her needs, not even via third persons. Equally, the user is not authorised to make a back-up reproduction of the Pohoda application for smartphones, not even via third persons, as such a reproduction is not necessary for the due functioning and use of the Pohoda application. The user is not authorised to examine or test the functionality of the Pohoda application for smartphones in order to ascertain the principles on which the Pohoda application (application for Smartphones), or any element of this application, were based and created. Any violation by the user of the conditions set out in this paragraph is reason for immediate revocation of the user’s log-in in the Pohoda application, to which the user expresses his/her express

and unconditional consent. The Operator’s claim for compensation from the user shall not be affected by this.

 1. By logging in to the Pohoda application for smartphones, the user does not acquire any ownership rights, or any property or personal rights to the Pohoda application, software, or to any part thereof; the user shall acquire only the right to use the Pohoda application for smartphones under the conditions set out in these Terms and Conditions.

User’s Consent to Processing Personal Data Including Profiling

 1. When using the Pohoda application in the Friends section, which the user can use to the full extent only when logging in via his/her user account on Facebook, the user herewith grants, in compliance with Act No. 18/2018 Coll. On Personal Data Protection, separate express consent for the processing of the user’s personal data to the Operator who operates the Pohoda application and processes the user’s personal data in the extent provided by the user: the user’s Facebook log-in, name, surname, email address, profile photo, GPS position (geographical position of the end-device) which the user shares with other users in the Friends section of the Pohoda application whom the user permits to do so in advance in the Friends section of the Pohoda application. The Operator shall not provide the data to any third party.
 2. The user is instructed that he/she may at any time request the Operator for notification of the extent of the processed personal data about the user and equally may at any time provide a written request to the Operator for deletion of the personal data processed about the user. The user is equally instructed that he/she may at any time, in writing, revoke his/her consent to the processing of his/her personal data. The personal data are processed only while the user is using the services of the Pohoda application or up to such a time as the user expresses his/her disapproval, or requests a deletion of the personal data, albeit for a maximum period of five years.
 3. The user confirms that, prior to logging in to the Pohoda application and giving the consent to the acquisition and processing of personal data, the user was duly and fully informed by the Operator of all the user’s rights and conditions of personal data processing pursuant to Act No. 18/2018 Coll. on Personal Data Protection in the current wording.
 4. By logging in to the Pohoda application, the user expressly declares and confirms that the personal data that the user provided, voluntarily and freely, to the Operator, are correct, true, full and up-to-date and if these data should change, the user undertakes to update them.
 5. You can exercise your individual rights in GINGERS s. r. o. by sending an email to: gingers@gingers.sk or by a written request to the seat of the company. The consent to personal data processing is on a voluntary basis, meaning that you may revoke it at any time.

Privacy Policy

 1. When logging in and using the services related to the Pohoda application in the Friends section, the user (the “data subject”) is obliged to provide the following personal data:
  1. the user’s Facebook log-in, name, surname, email address, profile photo, GPS position (geographical position of the end-device)
  2. if the data subject is less than 16 years old, then the consent to logging in to the Pohoda application shall be provided by the data subject’s legal representative together with his/her personal data by completing the relevant form with the following data: name, surname, date of birth, telephone number and email address.
 2. If the data subject is less than 16 years old, any such processing of personal data is lawful only if the consent was provided and approved by the data subject’s legal representative. The data subject is obliged to provide full and truthful personal data.
 3. By logging in the Pohoda application, the data subject confirms that he/she agrees to these Terms and Conditions for the use of the Pohoda application.
 4. The Operator shall not publish or provide the acquired personal data to any other persons with the exception of cases, when an obligation is imposed by a general legal regulation or in special cases by the consent of the data subject whose personal data are concerned.
 5. The Operator has taken due technical and organisational measures corresponding to the method and purpose of personal data processing, whereby the Operator took into consideration, in particular, the utilisable technical means, confidentiality and importance of the personal data processed, as well as the extent of any possible risks that could disrupt the safety or functionality of the information system.
 6. The data subject has the right to receive a confirmation from the Operator as to whether his/her personal data are being processed. If the Operator processes such personal data, the data subject has the right to gain access to these personal data and to information about:
  • the purpose of the personal data processing;
  • the category of the personal data processed;
  • the identification of the recipient or the category of the recipient to whom the personal data were or are to be provided, in particular about a recipient in a third country or about an international organisation, where possible;
  • the period of retention of the personal data; where this is not possible, then information about the criteria for determining this period;
  • the right to request from the Operator a correction of personal data relating to the data subject, the deletion thereof or restriction of their processing, or about the right to object to processing of the personal data;
  • the right to lodge a motion to start a proceeding;
  • the source of the personal data if the personal data were not acquired from the data subject;
  • the existence of an automated individual decision, including profiling; in these cases, the Operator will provide information to the data subject, in particular, about the procedure used, and about the significance and anticipated consequences of such personal data processing for the data subject.
 7. If you believe that any personal data that we hold on you are incorrect or incomplete, you may ask us to make this information accessible, to correct or delete it. The request to make the personal data accessible may be lodged in one of the following ways:
  1. by email at: gingers@gingers.sk (email of person delegated with tackling issues related to personal data protection);
  2. by post at: GINGERS s. r. o., seated at: Hanulova 19, 841 02 Bratislava.
 8. In order to be able to react to requests to make the personal data accessible, the data subject must:
  1. submit a request for access to the personal data;
  2. provide the Operator with sufficient information to verify the data subject’s identity (in order to ensure that the person requesting information is the data subject).
 9. The Operator is obliged, upon request, to provide the data subject with information relating to the processing of his/her personal data. The Operator is obliged to provide this information in writing or in electronic form, usually in the same form in which the request was submitted. If the data subject so requests, the Operator may also provide the information orally if the data subject proves his/her identity in another way. The Operator is obliged to collaborate with the data subject in exercising his/her rights.
 10. The Operator is obliged to provide the data subject with information within one month from the date of delivery of the request. The Operator may extend the above period by two further months in substantiated cases with regard to the complexity and number of requests and may also do so repeatedly. The Operator is obliged to inform the data subject of any such extension within one month from the date of delivery of the request together with the reasons for such an extension of the period.
 11. If the data subject’s request is apparently unsubstantiated or inappropriate, mainly due to it being submitted repeatedly, the Operator may request an appropriate fee taking into consideration the administrative costs of the provision of information, or an appropriate fee taking into consideration the administrative costs of notification, or an appropriate fee taking into consideration the administrative costs of taking the required measure or may refuse to execute the request.
 12. The Operator shall inform the data subject of any restriction of the data subject’s rights in accordance with Section 30 of the Act on Personal Data Protection, if by so doing the purpose of the restriction is not put at risk.
 13. The Operator declares that, if the Operator processes the personal data of the data subject on the basis of his/her consent (e.g. for marketing purposes), should the data subject submit a written request to terminate the personal data processing prior to the aforesaid deadline, his/her personal data will be deleted without undue delay within 30 days from the date of delivery of the revoked consent.
 14. If you should seek to lodge a complaint against the way in which we process your personal data, please resort to our delegated Data Protection Officer (DPO) at: gingers@gingers.sk or in writing at: GINGERS s. r. o. seated at: Hanulova 19, 841 02 Bratislava. The Data Protection Officer will subsequently examine your complaint and will collaborate with you in order to resolve this matter. If you continue in the belief that your personal data were not duly processed in accordance with the Act on Personal Data Protection, you may resort to the Office for Personal Data Protection and lodge a complaint.

Partner’s Liability, Exclusion of Operator’s Liability and Other Arrangements

 1. The partner in the Pohoda application, as a provider or supplier of the programme or service, i.e. the programme or service provided to the user, acts exclusively on his/her own part and is wholly liable to the user:
  1. for the quality and extent of goods and services;
  2. for the supply of goods and services and availability of goods and services;
  3. for the execution of rights and entitlements of users from the offers;
  4. for the veracity, topicality and completeness of the partner’s offers and activities;
  5. for the execution of all rights and entitlements of the user ensuing from the generally binding laws and regulations of the Slovak Republic, i.e. with regard to the purchase of goods or services and utilisation of offers and activities of the partner.
 2. The Operator is not liable for the facts stated in paragraph 1 of this article of the Terms and Conditions with which the user expresses his/her express and unconditional consent. The Operator is not liable for the provision of the products, services or activities to the user by the partner, the Operator only informs the user of the offers, activities, products and services and presents these in the Pohoda application, to which the user expresses his/her express and unconditional consent.
 3. The Operator hereby warns the user that some products, services or activities that may be provided on the basis of the partner’s offers and activities may be dangerous, hazardous and may cause damage to the user’s health or property.
 4. The Operator shall not be liable to the user for any damage incurred by the user due to the provision of untrue, not up-to-date or incomplete contact data in the Pohoda application by the user, to which the user expresses his/her express and unconditional consent.
 5. The Operator shall not be liable to the user for any damage incurred in relation to the utilisation of products and services, the use of information or downloading data published in the Pohoda application.

Joint and Final Provisions

 1. The Operator publishes the Terms and Conditions in the Pohoda application. The Operator reserves the right to amend, change or complement these Terms and Conditions at any time, whereby no prior or subsequent consent of the user is required for such an amendment, change or complementation of the Terms and Conditions. The Operator shall notify the user of any amendment, change or complementation of these Terms and Conditions not later than five calendar days prior to the change in the Terms and Conditions entering into effect, and will do so by displaying the respective message in the Pohoda application. Herewith, the notification obligation of the Operator to the user is deemed to be performed.
 2. The Operator is authorised to terminate the operation of the Pohoda application or limit the operation of this application at any time without providing a reason, at the Operator’s own discretion and decision. The Operator will notify the users of this without undue delay via the Pohoda application.
 3. Any contractual relations between the Operator and users of the Pohoda application which are expressly not regulated by these Terms and Conditions shall be governed by the laws of the Slovak Republic.
 4. The user is expressly advised to note that the Operator is not party to any contractual relations between the user and the partners of the Pohoda application who, in this Pohoda application, present their offers, special offers, products and services, and that the Operator is not liable to the user for the execution of the Pohoda application’s partner’s duties and commitments to the user.
 5. These Terms and Conditions and Privacy Policy come into force and effect on May 25, 2018.